DVO velenje lokacija Kidričeva cesta 23, 3320 Velenje
03 89 88 401|info@domvelenje.si DVO velenje telefon, DVO velenje elektronska pošta
DVO velenje lokacija Dom za varstvo odrslih Velenje
Kidričeva cesta 23, 3320 Velenje
DVO velenje telefon, DVO velenje elektronska pošta 03 89 88 401
info@domvelenje.si

Pomoč družini na domu - storitev v občinah UE Velenje

Pomoč družini na domu je pomembna oblika pomoči v bivalnem okolju, ki bistveno prispeva h kvaliteti življenja najbolj ranljivih skupin prebivalstva, zlasti starejših in invalidnih oseb.
Gre za socialno varstveno storitev, ki omogoča uporabnikom, da z ustrezno organizirano podporo lahko ostanejo v svojem domačem okolju v krogu ljudi, s katerimi so preživeli večji del življenja.

Dom za varstvo odraslih Velenje je s 1.4.2021
 prevzel vodenje storitve Pomoč družini na domu v obliki socialne oskrbe na domu za vse tri občine Upravne enote Velenje: Mestna Občina Velenje, Občina Šoštanj in Občina Šmartno ob Paki. Pomoč na domu je strokovno vodena socialno varstvena storitev, ki jo izvajajo socialne/i oskrbovalke/ci, in sicer vse dni v letu med 6. in 22. uro.

Cilji storitve Pomoč družini na domu v obliki socialne oskrbe na domu V Domu za varstvo odraslih Velenje so:

 • doseganje večje kakovosti življenja starejše in invalidne populacije v bivalnem okolju;
 • razvoj oziroma širitev mreže pomoči za starejše in invalidne osebe, ki ne zmorejo same ali ob pomoči družine skrbeti za svojo vsakodnevno oskrbo in nego;
 • celosten pristop pri obravnavi starejših in invalidnih oseb;
 • ustvarjanje pogojev, da bi starejši, bolni in invalidni občani imeli čim dalj časa možnost živeti doma, ostati aktivni in integrirani v svojem domačem okolju;
 • vzpostavljanje dobrega sodelovanja z uporabniki in njihovo socialno mrežo;
 • stalno analitično spremljanje potreb po storitvi;
 • stalno zavzemanje za povečevanje socialne vključenosti starejših, invalidnih in kroničnih bolnih oseb.
 
Upravičenci do socialne oskrbe na domu so osebe, ki jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno organizirano pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju tako, da jim vsaj za določen čas ni potrebno institucionalno varstvo v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.
 
Upravičenci do pomoči na domu so:
 • osebe stare nad 65 let, ki zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, niso sposobne za popolnoma samostojno življenje,
 • osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če vrsta in stopnja njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu,
 • druge invalidne osebe z invalidnostmi, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,
 • kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje,
 • hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko ali najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.

Zloženka Pomoč družini na domu na območju občin Upravne enote Velenje

Prošnja za izvajanje storitve socialna oskrba na domu
Pooblastilo
Izjava o obdelavi osebnih podatkov
Osebni načrt
Izjava o načinu podpisovanja el. dnevnika
Izjava o načinu plačevanja storitve

Pred vključitvijo v storitev je potrebno predložiti Potrdilo o pokojninskih prejemkih za zadnje 3 mesece za upravičenca zaradi določitve cene in sklenitve dogovora. Potrdilo lahko pridobite na način, da pokličete na  ZPIZ Ljubljana 01/474 59 02.


KONTAKT
Valerija KIDRIČ
Koordinatorica pomoči na domu
T: 051 487 092
E: valerija.kidric@domvelenje.si